Startside
Tilbage

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Vedtægter for Rødovre Petanque Klub

§ 1

 

 

 

Klubbens navn er Rødovre Petanque Klub.

Klubbens hjemsted er Rødovre.

Klubbens adresse er formandens.

 

§ 2

 

 

Klubben er medlem af Dansk Petanque Forbund, og klubbens medlemmer

er derfor underkastet de bestemmelser, som forbundet fastsætter.

 

§ 3

 

Klubben har til formål at fremme og udvikle petanquespillet i Rødovre –

såvel på turneringsplan, som på familieplan

 

§ 4

 

Som medlem kan optages enhver person med bopæl i Rødovre.

Undtagelser afgøres af den valgte bestyrelse.

 

§ 5

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

§ 6

 

 

Stk. 1 Klubbens medlemmer har ret til at spille på de af kommunen

          tildelte baner.

Stk. 2 Bestyrelsen sørger for egnede baner til spillets udførelse.

 

§ 7

 

 

Sæsonen er fra 1.1. – 31.12.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 1 Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer:

          formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

Stk. 2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen:

          Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år –

          Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

Stk. 4 Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 5 Ved et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten.

          Suppleanten har møde- og taleret, men ingen stemmeret.

Stk. 6 Der vælges en revisor og en revisorsuppleant ved den årlige

                   generalforsamling.

 

§ 9

 

 

 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutnings-

dygtig ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

 

§10

 

 

 

 

 

 

Den årlige generalforsamling afholdes i september måned eller oktober. måned.

Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Samtidig med indkaldelse til generalforsamling, skal der udsendes en kopi af det reviderede regnskab.

 

§11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af godkendt regnskab

Fremlæggelse af budget

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

§12

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter krav herom.

 

§13

 

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær

generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28.8.1991

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 16.9.1992

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 17.10.2000

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 29.10.2002

 

   

   

 


Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

 

Rødovre Petanque Klub v/

Svend Terney
Telefon: 40 94 81 01
E-post:
Formand@Roedovre-Petanque.dk

 

Antal besøg på denne side : Siden marts 2003